DATA MANAGEMENT SYSTEM


System Zarządzania Danymi służy do przechowywania danych generowanych i wykorzystywanych w ramach Laboratorium Wirtualnego. Dane te mogą być zarówno danymi wejściowymi aplikacji, potrzebnymi do obliczeń i wykorzystywanymi podczas eksperymentów naukowych, jak również mogą to być dane będące wynikiem przeprowadzonych eksperymentów. Istnieje ponadto potrzeba gromadzenia różnego rodzaju danych i publikacji powstałych w wyniku badań prowadzonych w innych systemach (laboratoriach), które mogą zostać wykorzystane w omawianym laboratorium. Środowiskiem, które umożliwi składowanie i dostęp do tych zasobów będzie SZD.

Architektura SZD

System Zarządzania Danymi jest systemem rozproszonym, opartym na modelu autonomicznych agentów, komunikujących się przy wykorzystaniu dostępnej infrastruktury sieciowej. Podstawowym zadaniem systemu SZD jest przechowywanie i udostępnianie danych w środowisku gridowym. Głównym założeniem funkcjonalnym było ukrycie przed użytkownikiem końcowym wewnętrznej złożoności programowej, systemu oraz stworzenie przejrzystej i intuicyjnej metody dostępu do danych. SZD posiada zunifikowany interfejs dostępowy zrealizowanych w technologii Web Services.
SZD stanowi, funkcjonalnie, rodzaj wirtualnego systemu plików przechowującego dane zorganizowane w strukturę drzewiastą. Podstawowe elementy tej struktury to metakatalogi, które pozwalają grupować inne obiekty oraz metapliki, które stanowią logiczną instancję danych. Dane przechowywane w SZD mogą zostać opisane dodatkowymi informacjami, tworzącymi warstwę metaopisów danych (rysunek poniżej). Wypełnienie przyjętego postulatu swobodnego dostępu do danych wymaga wspierania powszechnych protokołów transmisji - obecnie SZD realizuje dostęp do danych poprzez protokoły HTTP, HTTPS, FTP, GridFTP oraz GASS.


Struktura katalogowa SZD
Struktura katalogowa SZDSZD składa się z trzech podstawowych modułów: Brokera Danych, Repozytorium Metadanych oraz Kontenera Danych. Oprócz nich w systemie należy wyróżnić jeszcze moduł Proxy, który stanowi interfejs do zewnętrznych baz danych oraz Portal dostępowy pozwalający na wykonywanie operacji administracyjnych w systemie (rysunek poniżej).
SZD udostępnia swoje usługi komponentom warstwy front-end w postaci uniwersalnego API wywoływanego w technologii Web Services. Należy przy tym zaznaczyć, iż SZD występuje w środowisku gridowym jako warstwa pośrednia (middleware), czyli udostępnia swoje usługi klien-tom końcowym poprzez interfejs dostępowy, jakim może być np. portal lub desktop.
System autoryzacji RAD (ang. Resource Access Decision) jest usługą opartą na standardzie CORBA, pozwalającą na kontrolę i zarządzanie dostępem do zasobów. RAD stanowi opcjonalny moduł autoryzacyjny, dostarczony jako dodatkowy pakiet do SZD.Modularna architektura SZD
Modularna architektura SZD